Navigácia

Obsah

        Materská škola v Dolnej  Breznici je rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec Dolná Breznica. MŠ  je od 1. septembra 2015 rozšírená o druhú triedu. Toho času navštevuje materskú školu 35 detí vo veku od troch do 6 rokov

Cieľom  našej MŠ s názvom „ Usilovná včielka“ je zameranie sa najmä na:

      -     životné prostredie a jeho ochranu

  • realizáciu enviromentálnej výchovy a jej aplikáciu v edukačnom procese

 

  • zdravý životný štýl a prevencia výživou

 

Prostredie, v ktorom sa nachádza materská škola je vhodné  na realizáciu práve týchto stanovených cieľov. MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí. Výchova a vzdelávanie v MŠ je založená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR. Výchovu a vzdelávanie v MŠ zabezpečujú traja pedagogickí  zamestnanci a traja prevádzkoví zamestnanci.

 MŠ utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania a pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami veď napokon

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie z

vzdelávania.“

Denný poriadok

včielky