Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

2021

VZN 1/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dolná Breznica Stiahnuté: 19x | 01.07.2021

VZN 2/2021 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 23x | 01.09.2021

VZN 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 23x | 01.09.2021

2020

VZN 1/2020 o ochrannom pásme cintorína obce Dolná Breznica Stiahnuté: 134x | 26.02.2020

VZN 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 74x | 14.08.2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, zriadenej na území obce Dolná Breznica na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 77x | 15.12.2020

VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 63x | 15.12.2020

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 69x | 15.12.2020

2019

VZN 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 179x | 26.02.2020

VZN 2/2019 o organizácií miestneho referenda na území obce Dolná Breznica Stiahnuté: 130x | 26.02.2020

VZN 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 163x | 26.02.2020

VZN 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 110x | 26.02.2020

VZN 5/2019 o obecných poplatkoch- po prerokovaní OZ Stiahnuté: 99x | 26.02.2020

VZN 6/2019 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a vecného daru jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci Dolná Breznica- po prerokovaní OZ Stiahnuté: 127x | 26.02.2020

VZN 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 92x | 26.02.2020

2016

VZN 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 96x | 26.02.2020

Stránka

  • 1