Navigácia

Obsah

História

   Obec Dolná Breznica nevznikla náhodou. Vznikla z nevyhnutných životných potrieb prvých osadníkov, ktorí tu zakotvili a po nich vyrastali ďalšie generácie poľnohospodárov, pastierov, remeselníkov, poddaných, aj slobodných roľníkov, prekonávajúcich denne podmienky stredovekého života. Postavili uprostred kotliny svoje sídla pri potoku, v brezových porastoch tam, kde dnes stojí v obci terajší horný most. Jedna skupina osadníkov sa usadila niže ohybu potoka v priestore zvonice a nižšie, iná skupina – počtom menšia – vyše ohybu potoka a na jeho ľavú stranu, na časť svahu, zvaného Ivanišský kút. V tom čase bol tento priestor pokrytý bujným porastom briez, ktorý siahal ďaleko do svahov okolitých kopcov. Faktom ostáva, že časť územia pohybu potoka smerom nadol bol pokrytý veľkým porastom briez a musel byť aj rozlohou oveľa väčší, než ostatné časti sídiel smerom nahor. Táto skutočnosť zohrala rozhodujúci úlohu pri vzniku názvu osady (odvodené od brezy – tam kde bol porast briez – BREZNICA). Rokmi osadníkov pribúdalo, pribúdalo aj stavieb. Vytvorili sa vedľa seba dve osady: jedna väčšia, druhá menšia. Postavili si spoločnú zvonicu, dohodli sa na spoločnom cintoríne, zostal spoločným dodnes. Podobne zostala spoločná aj zvonica. V prvej písomnej zmienke z roku 1388 sú tieto osady uvedené jedným menom ako posessio BREZNYCZE.

urad