Menu
Obec Dolná Breznica
ObecDolná Breznica

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou

OBEC DOLNÁ BREZNICA

020 61 Dolná Breznica 61

___________________________________________________________________________

Č. j. SÚ-594/2020-09-TS1-20                                                                Dolná Breznica 13. 06. 2022

 

 

 

 

Upovedomenie o podaní odvolania

verejnou vyhláškou

 

 

 

Podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) tunajší stavebný úrad upovedomuje účastníkov konania vo veci dodatočného stavebného povolenia na pozemnú stavbu Rozšírenie výroby“ na pozemkoch parc. č. KN C 755/111, KN C 755/157 – KN E 95/5, KN C 755/115, KN C 755/117, KN C 755/119, KN C 755/121 – KN E 98, KN C 755/123, KN C 755/93, KN C 755/94, KN C 755/95 – KN E 95/1, KN C 755/96, KN C 755/76 – KN E 93/1, KN C 755/97 – KN E 93/1, KN C 755/98, KN C 755/99 – KN E 95/1, KN C 755/100, KN C 755/101, KN C 755/118 v katastrálnom území Dolná Breznica, obec Dolná Breznica, pre žiadateľa fy. Stavebné profily, s. r. o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, koreš. adresa Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, že účastníci konania p. František Šatka, p. Jozef Vítek a ďalšie osoby, ktoré majú záujem na podaní odvolania (občania), všetci v zastúpení ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o., p. JUDr. Branislav Štrbáň– konateľ, sídlo Dvory 1932, 020 01 Púchov (splnomocnenec), podali v zákonom stanovenej lehote dňa 26.05.2022 odvolanie proti rozhodnutiu č. j. SÚ-564/2020-07-TS1-20 zo dňa 25.04.2022, vydaného obcou Dolná Breznica, ako príslušného stavebného úradu § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“). Kópia odvolaní v prílohe.Zoznam zastúpených osôb ako aj všetky splnomocnenia sa nachádzajú v spise.

 

            Zároveň stavebný úrad vyzýva účastníkov konania, aby sa k tomuto odvolaniu vyjadrili, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

 

V zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov), vyjadrenie ako podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomnú plnú moc.

 

 

 

Ing. Lukáš Pekara

starosta obce

 

 

 

 

 

Upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolná Breznica a zároveň na webovej stránke obce www.dolnabreznica.eu. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

1. Úradná tabuľa

 

Vyvesené dňa .....................................              Zvesené dňa ...............................................

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ......................................................................

 

2. Webová stránka obce

 

Vyvesené dňa .....................................              Zvesené dňa ..............................................

 

 

Podpis a  pečiatka a podpis oprávnenej osoby: .......................................................................

 

Príloha :

 

- Pri pozemných stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - § 61 ods. 1 stavebného zákona.

- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho poriadku.

- Účastníkom konania sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou.

 

Verejnou vyhláškou sa doručí:

1. Žiadateľ:       Stavebné profily, s.r.o., Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne

v zastúpení:       p. Mgr. Ivana Tepličková, Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom

koreš. adresa Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom

2. Projektant:    GS Pro, s.r.o., Ing. Ingrid Scholtzová, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

3.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Gabriel Šoltés, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

4.                     GS Pro, s.r.o., Mgr. Iveta Hochvartová, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

5.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Marek Gaži, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

6.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Michal Köver, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

7.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Martina Zlacká, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

8. Zhotoviteľ: určený výberovým konaním

9. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

Vlastníci susedných nehnuteľností:

10. Žiadateľ KN C 755/112, KN C 755/116, KN C 755/118, KN C 755/120, KN C 755/124

11. p. Rastislav Pavlus, Pod skalkou 67/9, 020 61 Lednické Rovne          

KN C 755/121, KN C 755/122, KN C 755/90, KN C 755/91 – KN E 98, KN C 755/103 – KN E 98, KN C 755/92, KN C 755/102, KN C 755/94, KN C 755/93, KN C 755/96, KN C 755/97, KN C 755/98, KN C 755/101, KN C 755/104, KN C 755/115, KN C 755/117, KN C 755/119, KN C 755/123, KN C 755/100, KN C 755/109, KN C 755/110, KN C 755/111, KN C 755/126 – KN E 99/2, KN C 755/125 – KN E 99/2, KN C 755/89 – KN E 99/2, KN C 755/105 – KN E 99/2, KN C 755/114 – KN E 95/5, KN C 755/157 – KN E 95/5

12. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava   

V-2067/2019-147/2019, 33/2021, 96/2021, V-440/2022-60/2022

13. p. Jozef Vítek, Dolná Breznica 26, 020 61 Lednické Rovne

KN C 755/113 – KN E 95/1, KN C 755/95 – KN C 95/1, KN C 755/99 – KN E 95/1

Dotknuté orgány a organizácie:

14. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina

15. SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

16. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

17. Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Považská Bystrica

18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

20. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica

21. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

22. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

23. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

24. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava

25. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

26. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava

27. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava

28. E.I.C. Engineeringinspectioncompany, s. r. o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

29. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne

30. Stavebný úrad: TU!

 

Na vedomie:

31. Stavebné profily, s. r. o., Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne

v zastúpení: p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom,

koreš. adresa Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Sviatok

Meniny má Melánia, Vlastibor, Vlastimír, Šárka, Vlastimíra

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 6. 2022
takmer jasno 34 °C 19 °C
piatok 1. 7. slabý dážď 34/17 °C
sobota 2. 7. slabý dážď 25/15 °C
nedeľa 3. 7. polojasno 30/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

Adresa

Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61 
020 61 Dolná Breznica

Spojenie

Tel.Fax: 042/469 63 07 
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuálny cintorín

cintorín