Menu
Obec Dolná Breznica
ObecDolná Breznica

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby (§ 36 a § 40 stavebného zákona) a upustenie od ústneho pojednávania

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne

________________________________________________________

Č. j. SÚ-1874/2021-02-TS1-20                                                               Lednické Rovne 06.09.2022

Vybavuje: Ing. Barbora Miščíová, č. t. 042/285 34 16, 0902 916 281

e-mail: b.misciova@lednickerovne.sk

 

 

OZNÁMENIE

o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby

(§ 36 a § 40 stavebného zákona) a upustenie od ústneho pojednávania

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 

 

Navrhovateľ Považská vodárenská spoločnosť, a. s., sídlo Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, v zast. AQUA PROCON, s. r. o., sídlo Palackého 12, 612 00 Brno, ČR podal dňa 04.10.2021, na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“, umiestnenú na pozemkoch v katastrálnych územiach (k. ú.) Dolná Breznica, Lednické Rovne, Hôrka, Horenice, Beluša ako líniová stavba.

Dňom doručenia podania sa začalo konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

            Obec Lednické Rovne, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 (určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. OÚ-TN-OVBP2-2016/29170-2/Ma zo dňa 21.09.2016) v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v súlade s § 36 ods. 4 a § 40 ods. 3 stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 03. októbra 2022, inak sa k nim neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lednických Rovniach č. dv. B4, č. t. 042/285 34 16, 0902 916 281, b.misciova@lednickerovne.sk, (stránkové dni: pondelok 7.15-12.30; 13.00-15.15, streda 7.15-12.30; 13.00-16.00, piatok 7.15-12.00).

Obec Lednické Rovne na predmetnú stavbu vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. j. SÚ-1400/2018-07-TS1-20 zo dňa 14.08.2019, právoplatné a vykonateľné 23.09.2019.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky súvisiace s umiestnením stavby   uplatniť v určenej lehote, inak sa na ne k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán, organizácia, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca predloží písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým.

 

Mgr. Marian Horečný

starosta obce

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lednické Rovne a zároveň na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce Dolná Breznica a webovej stránke obce www.dolnabreznica.eu a na úradnej tabuli obce Beluša a na webovej stránke obce www.belusa.sk. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

1.Úradná tabuľa

 

Vyvesené dňa .....................................  Zvesené dňa..................................................

 

 

Odtlačok pečiatky  a podpis oprávnenej osoby : ..........................................................

 

 

2.Webová stránka obce

 

Vyvesené dňa .....................................  Zvesené dňa..................................................

 

 

Odtlačok pečiatky  a podpis oprávnenej osoby : ..........................................................

 

 

- Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi - § 36 ods. 4 stavebného zákona.

- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho poriadku.

- Účastníkom konania sa oznámenie doručí formou verejnej vyhlášky.

 

Doručí sa:

1. Navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

v zastúpení fy: AQUA PROCON, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno, ČR

 

Dotknuté obce:

2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne

3. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne

4. Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša

 

Dotknuté orgány a organizácie:

5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava

6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový a stavebný úrad, Námestie slobody 6,  810 05 Bratislava

7. Ministerstvo vnútra SR, sekcia HaNM, odbor SNMaIV, Pribinova 2, 812 72 Bratilava

8. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

9. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava

10. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11 

11. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

12. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

13. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

14. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

15. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

16. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 01 7 01 Považská Bystrica

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

19. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 2782/ 20 A, 911 50 Trenčín

20. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

21. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

22. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica

23. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor PaL, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

24. Lesy SR, š. p. , Nám. SNP 8 , 975 66 Banská Bystrica

25. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

26. Okresný úrad Púchov, odbor SŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

27. SR Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Martinská 49, 821 05 Bratislava – Ružinov

28. Slovenský vodohosp. podnik, š. p., OZ Povodie horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

29. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava

30. Energotel, a. s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava

31. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

32. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava

33. Slovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

34. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava

35. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava

36. Projektant:   HYDROTRAJEKT, s. r. o. (pôvodne Hydroprojekt s. r. o.), p. Ing. Čestmír Krkoška,

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

37. Stavebný úrad: TU!

 

Na vedomie:

38. Navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

v zastúpení fy: AQUA PROCON, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno, ČR

39. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne

40. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne

41. Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Sviatok

Meniny má Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida

Aktuálne počasie

dnes, streda 5. 10. 2022
zamračené 16 °C 6 °C
štvrtok 6. 10. polojasno 20/8 °C
piatok 7. 10. takmer jasno 20/10 °C
sobota 8. 10. mierny dážď 19/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

Adresa

Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61 
020 61 Dolná Breznica

Spojenie

Tel.Fax: 042/469 63 07 
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Virtuálny cintorín

cintorín