Menu
Obec Dolná Breznica
ObecDolná Breznica

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Dolnej Breznici

Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61,

020 61 Dolná Breznica

 

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Dolnej Breznici

 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb združujúcich sa na viacúčelovom ihrisku, ako aj povinnosti obce Dolná Breznica, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska. Viacúčelové ihrisko sa nachádza na parcelách KN C 24/1, 24/2, 25/2 a 25/3 v katastrálnom území Dolná Breznica. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Prevádzkový poriadok ihriska bude vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko.

 

Čl. 1 - Účel použitia

 

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, nohejbal, bedminton.

 

Čl. 2 - Prevádzka ihriska

 

Viacúčelové ihrisko je možné využívať v nasledovných hodinách:

Pondelok až piatok                        od 06:30 hod do 14.30 hod - deti z MŠ

Pondelok až piatok                        od 14:30 hod do 21:15 hod - verejnosť

Sobota, nedeľa                               od 08:00 hod do 21:15 hod - verejnosť

Počas školských prázdnin            od 08:00 hod do 21:15 hod - verejnosť

 

Rozdelenie podľa športov:

tenis, volejbal, nohejbal, bedminton - pondelok, streda, sobota – iba v prípade záujmu nájomcov a po dohode so správcom viacúčelového ihriska,

minifutbal v ostatné dni v týždni a v prípade nezáujmu aj v dni, ktoré sú určené pre ostatné

športy.

Prevádzku ihriska je možné si dohodnúť aj individuálne podľa voľného termínu a času so správcom ihriska.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a pod.) je ihrisko zatvorené!

 

Čl. 3 - Prenájom ihriska:

 

Správcom ihriska, u ktorého sú uložené kľúče od ihriska, je určený:

Martin Mokrička, č. tel: 0908 805 653.

Záujemcovia o športovanie na ihrisku sú povinní prihlásiť sa u správcu a nahlásiť meno a kontakt

nájomcu a dobu prenájmu. Nájomca je zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie
bezpečnostných opatrení pri hre a za nepoškodzovanie plochy alebo príslušenstva ihriska.

 

 • Užívanie viacúčelového ihriska je bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom
  ustanovení.

 • Užívanie viacúčelového ihriska pri použití osvetlenia je spoplatnené podľa cenníka:

                    a/ pri tenise - 2 €/ hod

                    b/ pri kolektívnych športoch – 5 €/hod.

 • Poplatok za užívanie viacúčelového ihriska je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu jeden deň vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu počas úradných hodín obecného úradu. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže viacúčelové ihrisko prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom, môže po dohode so správcom viacúčelového ihriska prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu viacúčelového ihriska a úhradu prevádzkových nákladov.

 • Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.

 • Rezerváciu viacúčelového ihriska je potrebné dopredu dohodnúť so správcom viacúčelového ihriska.

 • Správca viacúčelového ihriska vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska.

 • Prenájom viacúčelového ihriska sa poskytuje na celú hodinu.

 • Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.

 

Čl. 4 - Vstup na viacúčelové ihrisko

 

 • žiaci MŠ v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,

 • organizované skupiny pod dozorom zodpovednej osoby vo veku min. 18 rokov,

 • deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode rodičov resp. dospelej osoby.

Pred začatím hry je nájomca povinný sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá a nepoškodená.

 

Čl. 5 - Povinnosti športovcov resp. nájomcov ihriska

 

 • dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,

 • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,

 • vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve (turfy - gumová podrážka, tenisky, halovky – s gumovou podrážkou). Je zakázané vstupovať v kopačkách s kovovými hrotmi, gumovými hrotmi alebo tretrách,

 • po povrchu je zakázané šmýkať ťažké predmety, manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami, pohybovať sa ťažkými vozidlami,

 • je prísne zakázané úmyselne poškodzovať alebo iným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá a ostatné vybavenie a príslušenstvo športoviska. Za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,

 • používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým,

 • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, papiere a pod.), ktoré môžu spôsobiť úraz,

 • počas športovej činnosti je prísny zákaz fajčenia, užívania alkoholu a iných návykových látok,

 • neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska odpadom z prineseného občerstvenia (sklom, papierom, plastovými fľašami, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami...), petardami a pod.,

 • je zakázané vodiť do areálu ihriska psov a iné zvieratá,

 • dodržiavať pravidlá BOZP,

 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska.

 

Čl. 6 - Podmienky prenájmu

 

 1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu.

 2. Spôsobilosť ihriska na používanie a prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.

 3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany.

 4. Majiteľ športového zariadenia ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Plnú zodpovednosť za svoje zdravie nesú v čase prenájmu ihriska nájomcovia resp. užívatelia.

 5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.

 6. V areáli ihriska a na ihrisku je zakázané:

  • šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách športoviska, resp. konštrukciách futbalových brán a stožiarov na umiestnenie siete

  • preliezanie plotov a brán,

  • fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,

  • používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom,

  • vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,

  • vstupovať na hraciu plochu v kopačkách alebo atletických tretrách s klasickými oceľovými klincami, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi,

  • vstupovať na ihrisko s bicyklom, vodiť psov a iné zvieratá, znečisťovať areál ihriska odpadkami.

  • pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch,

  • hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená.

 7. V prípade nevhodného správania (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je správca alebo iná zodpovedná osoba oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Úmyselné poškodzovanie viacúčelového ihriska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.

 8. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.

 9. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.

 10. Prenájom ihriska si možno rezervovať u správcu vopred telefonicky alebo osobne. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, môže správca alebo osoba zodpovedná za prenájom ihrisko prenajať tomu, kto prejaví záujem o tento termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so správcom vybrať náhradný termín.

 

Čl. 7 – Záverečné ustanovenia

 

 1. Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Dolná Breznica dňa 11. 11. 2019 uznesením č. 55/2019.

 2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ a správca viacúčelového ihriska.

 3. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona o priestupkoch a platných právnych predpisov.

 4. Zmeny a doplnky prevádzkového poriadku sa vykonávajú na základe rozhodnutia starostu a obecného zastupiteľstva.

 

Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska, je povinná riadiť sa hore uvedenými pokynmi.

 

Zákaz

Dátum zvesenia: 31. 12. 2030 Zodpovedá: Správce Webu

Sviatok

Meniny má Marina

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 12. 2022
zamračené 5 °C 2 °C
piatok 9. 12. rain and snow 5/2 °C
sobota 10. 12. slabé sneženie 2/-1 °C
nedeľa 11. 12. sneženie 0/-8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

Adresa

Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61 
020 61 Dolná Breznica

Spojenie

Tel.Fax: 042/469 63 07 
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Virtuálny cintorín

cintorín