Navigácia

Obsah

Zmluvy-ARCHÍV

2015

74 – Marcel Bednár – SHR BEDNÁR M+L – Zmluva o odhŕňaní snehu

75 – Základná organizácia SLOVES – Kolektívna zmluva pre zamestnancov

76 – Ing. Martin Sandanus – Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dok.

77 – DCA Audit, sol. s.r.o. – Zmluvač. 50/2015 audit úćtovnej závierky

78 – Ministerstvo vnútra SR – OU-PU-OKR-2015/001322-4

79 – Úrad práce, soc. vecí a rodiny PB – Dohoda č. 2015/§10/3

80 – Úrad práce, soc. vecí a rodiny PB – Dohoda Č. 2015/§12/4

81 – Regionálna rozvojová agentúra Púchov – Zmluva o dielo

82 – Ledrov spol. s.r.o. – Rámcová zmluva o vývoze kom. odpadu č. 2016004

83 – Slovenská energetika - Distribúcia, a.s. – Zmluva o nájme podperných bodov

84 – MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. – Dodatok č.1 k zmluve na zneš. odpadov

85 – ENVI-PAK, a. s. – Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA1020201501

86 – Komunálna poisťovňa a. s. – Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

87 – Sociálna poisťovňa – Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

88 – Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. – Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2014

29 – MAS Naše Považie – dodatok k nájomnej zmluve

30 – Slovák Erich, Bednár Marcel, GALVANIKA, s. r. o. – predaj pozemku

31 – Ondrej Bednár – správa cintorína

32 – Goldcrystal, s. r. o. – dohoda o odoberaní odpadu

33 – EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. – sponzorský dar

Stránka