Obsah

Otázka č. 1: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Otázka č. 2: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Otázka č. 3: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 740
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 213
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 213
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 212
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1
Účasť v % 28,78

 

Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy
Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel
1 207 97,18% 5 2,34% 1 0,46%
2 203 95,30% 6 2,81% 4 1,87%
3 200 93,89% 10 4,69% 3 1,40%