Navigácia

Obsah

Poplatky v materskej škole

Typ: ostatné
Poplatky

 Poplatky v MŠ

 

Poplatky za stravu celodenný pobyt v sume 26,18 €

                                  poldenný pobyt  v sume  21,18 €

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške  10,- € pre jedno nezaopatrené dieťa.

Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne triednym učiteľkám, ktoré mu odovzdajú doklad o zaplatení poplatku.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky


b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu


c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom


e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.


Ostatné jednorazové  poplatky:

 

20,- € celoročný poplatok OZ (bývalý poplatok ZRŠ)    

  Ktorý  rodičia zaplatia  na účet Občianskeho združenia Škôlkárik Dolná Breznica v priebehu mesiaca október na číslo účtu.

 

IBAN č.účtu : SK74 0200 0000 0038 4471 5253

 

do poznámky uviesť meno dieťaťa.

 

Poplatok  sa uhrádza jednorázovo na celý školský rok, môže sa meniť, nakoľko si ho  odsúhlasujú sami rodičia na zasadnutí OZ.


Vytvorené: 21. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 8. 2017 15:38
Autor: Správce Webu