Navigácia

Obsah

Poplatky v materskej škole 2021/2022

Typ: ostatné
Poplatky

 Poplatky v MŠ 2021/2022

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne príspevok vo výške  12,- € pre jedno nezaopatrené dieťa.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet obce Dolná Breznica IBAN SK23 5600 0000 0028 2537 6001

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky


b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky              v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu


c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom


e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.

 

f) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase prerušenia prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

 

Ostatné jednorazové  poplatky:

 

25,- € celoročný poplatok OZ (bývalý poplatok ZRŠ)    

ktorý  rodičia zaplatia  na účet Občianskeho združenia Škôlkárik Dolná Breznica v priebehu mesiaca október na číslo účtu.

 

IBAN č.účtu : SK74 0200 0000 0038 4471 5253

 

do poznámky uviesť meno dieťaťa.

 

Poplatok  sa uhrádza jednorázovo na celý školský rok, môže sa meniť, nakoľko si ho  odsúhlasujú sami rodičia na zasadnutí OZ.


Vytvorené: 21. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2021 08:36
Autor: Správce Webu