Navigácia

Obsah

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Typ: ostatné
podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (do materskej školy Dolná Breznica ) na školský rok 2020/2021

 

V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom  stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2020/2021  nasledovne:

Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Počet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

  • majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom  riaditeľkou  materskej školy.

 

Ostatné kritériá prijatia:

V prípade, ak bude zvýšený záujem o predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, budeme pri vydávaní rozhodnutí o prijatí postupovať podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu (§ 144 ods. 1 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • individuálne potreby dieťaťa (napr. sirota, má len jedného rodiča)
  • a najnižšími pomocnými kritériami:

        deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca.

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť priamo v MŠ od 15.04.2020 - 29.04.2020, alebo stiahnuť  zo stránky obce Dolná Breznica, v záložke materskej školy (Dokumenty na stiahnutie).

Vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, súčasťou ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, doručí rodič do MŠ Dolná Breznica v termíne 29.04.– 30.04.2020.

Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi potrebami, k žiadosti o prijatie je potrebné doložiť i vyjadrenie špeciálneho pedagóga, psychológa príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ošetrujúceho lekára.

V priebehu roka bude možné prijať dieťa len v prípade voľného miesta v otvorených triedach/triede.

Každé dieťa bude prijaté najskôr na adaptačný príp. diagnostický pobyt, rozhodnutím riaditeľky školy, stanovený v zmysle § 59 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 2020/2021 riaditeľka vydá do 30. júna 2020.

 

V Dolnej Breznici, dňa 21.01.2020                                     Mgr. Adriana Čerňanová, riaditeľka MŠ

Na vedomie: Obec Dolná Breznica , zriaďovateľ

 

 ŠKÔLKAR MÁ UŽ OVLÁDAŤ !

  • Základné hygienické návyky (používanie WC, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky),
  • základné sebaobslužné návyky samostatne jesť a piť (nemusí však vedieť sám používať príbor), byť pri obliekaní aktívny - aspoň čiastočne sa sám obliecť, vyzliecť, poznať svoje veci,
  • nesmie  mať plienky.

Vytvorené: 24. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2020 12:48
Autor: Správce Webu