Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb

„Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Dolná Breznica
pre zimné obdobie 2017/2018“


podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1) Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Obec Dolná Breznica
Adresa: Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317144
DIČ: 2020615564
Tel: 0948621147
Č. účtu: SK1602000000000024223372 (VÚB)

Obec Dolná Breznica nie je registrovaná ako platca DPH.
Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
 

2) Opis:
Názov predmetu zákazky:
Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách v zimnom období 2017/2018.

Hlavný predmet obstarávania podľa CPV (spoločného slovníka obstarávania):
 90620000-9 Odpratávanie snehu

Stručný opis predmetu obstarávania: 
- Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce na určenom mieste do 30 minút (pre tento účel je nutné, aby bol dodávateľ dostihnuteľný), v prípade napadnutia nového snehu nad 15 cm bez výzvy starostu obce (no konzultačný telefonát od dodávateľa sa odporúča).
- Zimnú údržbu je potrebné vykonať v raňajších hodinách najneskôr do 6:30 hod. (to platí, ak napadne nový sneh - nad 15 cm, tzn. ak začne snežiť večer, resp. silno v noci). 
- Začiatok (okrem skorých ranných hodín) i skončenie výkonu zimnej údržby je vykonávateľ povinný telefonicky nahlásiť starostovi obce, ktorý o výkone zimnej údržby bude viesť kontrolnú evidenciu.
- Zimná údržba bude vykonávaná strojom (traktorom) tak, že umožní prejazdnosť miestnych komunikácií v celej šírke jej povrchovej asfaltovej úpravy. Na komunikáciách nesmie byť ujazdená vyššia vrstva snehu ako 8 cm. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené zimnou údržbou (poškodenie oplotení, motorových vozidiel a pod.). Dodávateľ si obhliadne predmetné komunikácie ešte pred napadnutím snehu, aby sa oboznámil aj s možnými prekážkami (priepustmi, rigolmi, rúrami, škarpami a pod.), ktoré by mohli pri práci prekážať, no nedajú sa odstrániť).

- Objednávateľ, ak to uzná za vhodné, vykoná s dodávateľom skúšobnú jazdu. Objednávateľ nepožaduje chemický posyp a ani posyp inertným materiálom. Posyp inertným materiálom bude požadovaný individuálne iba v prípade poľadovice na základe ústnej, resp. telefonickej objednávky. 
- Nasadenie konkrétnych mechanizmov na údržbu si bude riadiť dodávateľ tak, aby bol výkon služby po požiadavke zabezpečený bezodkladne, efektívne a nepredražoval sa. Podpisovanie výkazov sa bude vykonávať na druhý kalendárny deň vždy za predchádzajúci kalendárny deň, kedy sa zimná údržba vykonávala (v prípade soboty a nedele vždy v pondelok). 

Druh zákazky:
Poskytnutie služby

Miesto poskytnutia služby:
Miestne komunikácie a spevnené plochy vo vlastníctve obce Dolná Breznica.

Termín poskytnutia služby: 
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 04. decembra 2017 do 31. decembra 2018.

3) Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v rozmedzí od 0,00 € do 3 000,00 € s DPH záleží od poveternostných podmienok (resp. silnej či slabej zimy).

4) Podmienky financovania:
Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných zdrojov obce. Úhrada za predmet obstarávania sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti do 14 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom. Vykonaniu platby bude predchádzať odsúhlasenie vykonaných prác starostom obce.

5) Podmienky účasti:
Podmienkou pre výkon zimnej údržby je vybavenosť patričnou technikou (traktor, zadná radlica, predná radlica (na prácu v užších častiach ulíc, resp. na odtláčanie prípadného mokrého ťažkého snehu, ktorý sa musí z vozovky odstrániť – odtlačiť do rigolu...).

6) Administratívne informácie: 
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú do 30.11.2017 do 13:00 hod. Predpokladá sa, že uchádzač, ktorý doručí ponuku, akceptuje požiadavky obce z Opisu (bod. 2) resp. z výzvy, lebo budú zapracované aj do zmluvy o dielo. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude zaradená do výberového konania.

Miesto predkladania ponúk:
Obecný úrad Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne


7) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Kritériom pre výber najvhodnejšieho uchádzača bude nasledovné:
- 80 % ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, resp. cena, bez DPH, aj s DPH,
- 20 % technické zabezpečenie (rozpis strojov a techniky, ktoré sú vhodné pri vykonávaní predmetu obstarávania - priloží záujemca k ponuke),


8) Obsah ponuky:
Uchádzači predložia: 
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. originál cenovej ponuky ponúkanej práce bez DPH a aj s DPH = hodinovú sadzbu za odhŕňanie miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Dolná Breznica,
3. zoznam použiteľnej techniky,

Ponuky predložte osobne alebo poštou v obálke označenej „Cenová ponuka: Služby - zimná údržba 2017/2018 – NEOTVÁRAŤ“ v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku na horeuvedenú adresu verejného obstarávateľa.

9) Termín a miesto otvárania obálok:
december 2017 – Obecný úrad Dolná Breznica

10) Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní po termíne otvárania obálok (predpokladá sa, že vyhodnotenie sa uskutoční okamžite po otvorení obálok).
O úspešnosti resp. neúspešnosti ponuky bude kandidát písomne informovaný najneskôr do 5 dní po vyhlásení výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk. 

11) Po vyhodnotení ponúk zabezpečí obec Dolná Breznica podpis zmluvy s úspešným uchádzačom.V Dolnej Breznici 10.11.2017                                                                                                                Ing. Lukáš Pekara
                                                                                                        starosta obce Dolná Breznica

Vyvesené: 10. 11. 2017

Dátum zvesenia: 1. 12. 2017

Späť