Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie na riaditeľa/ku Materskej školy v Dolnej Breznici

 

V zmysle zákona § 4 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

MATERSKEJ ŠKOLY Dolná Breznica

 

 

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona 317/2009 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.z

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie I. atestácie
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • odborná a pedagogická spôsobilosť

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať v zalepenej obálke do 30.11.2017 s označením:

„VÝBEROVÉ KONANIE MŠ – NEOTVÁRAŤ“

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Obec Dolná Breznica

Dolná Breznica č. 61,

020 61  Lednické Rovne                                                                    Ing. Lukáš Pekara

                                                                                                             starosta obce

Vyvesené: 10. 11. 2017

Dátum zvesenia: 1. 12. 2017

Späť