Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Dolná Breznica

Obec Dolná Breznica vypisuje výberové konanie na

funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOLNÁ BREZNICA

 

v súlade s § 18 a odst. 2 Zákona č. 369/199O Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 03.07.2017 do 15:00hod. na Obecný úrad Dolná Breznica, Dolná Breznica č. 61, 020 61 Lednické Rovne

v uzavretej obálke označenej ,,Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať".

Prihláseným uchádzačom bude termín výberového konania oznámený písomne.

 

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

- 5 rokov praxe v kontrole alebo samospráve,

- úradne overenú fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

- komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, bezúhonnosť,

- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica na rokovaní OZ Dolná Breznica,

- písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania,

- kópie dokladov preukazujúce odbornú prax, príp. čestné prehlásenie o odbornej praxi,

- informáciu, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom  riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Všeobecné podmienky:

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,

- jeho pracovný úväzok je :  0,07 úväzku = 11 hodín mesačne

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v Štátnej správe, dozornej rade, pripadne v inom kontrolnom orgáne obce

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencie obce

 

Dolná Breznica, 23.05.2017                    

                                                                                                       Ing. Lukáš Pekara

                                                                                                starosta obce Dolná Breznica

Vyvesené: 23. 5. 2017

Dátum zvesenia: 3. 7. 2017

Späť