Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu – Roman Vačko a manželka Katarína

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu – Roman Vačko a manželka Katarína.

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu podľa § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.

    

Vačko Roman a manželka Katarína, bytom Dolná Breznica 32, podali dňa 06.02.2018  na tunajší  úrad žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Orecha vlašského  (Juglans regia),  ktorý  rastie  na p. č.  KN – C 518  v k. ú. Dolná Breznica  v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetná parcela sa nachádza v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je žiadateľ – Roman Vačko a manželka Katarína.  Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

Obec  Dolná Breznica v zastúpení starostom obce, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa §64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Vás v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

                                                                       upovedomuje                                                          

 

o začatí  správneho konania  vo  veci   žiadosti p. Romana Vačku a manželky Kataríny,   Dolná Breznica 32 o povolenie výrubu 1ks Orecha vlašského  (Juglans regia),  z dôvodu   poškodzovania  základov a  praskanie  stien stavby hospodárskej budovy, výrazné poškodenie statiky hospodárskej budovy.

Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia upovedomenia o začatí správneho konania na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia  záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní na tunajší úrad. Dátum zverejnenia upovedomenia na  vývesnej tabuli obce dolná Breznica - 08.02.2018.

Obec Dolná Breznica v zmysle § 21 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. nariaďuje za účelom objasnenia veci  ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, dňa 16.02.2018
(piatok) o 10:00 hod. na p. č. KN-C  518 v k. ú. Dolná Breznica .

            V   prípade   nevyhovujúceho   termínu   konania  a  nezúčastnenia  sa   na  konaní,  je  potrebné  sa  telefonicky   alebo   písomne  dohodnúť   s  referentkou  Mgr. Evou  Kalusovou  na Obecnom úrade v Dolnej Breznici, tel.: 042/4696 307, alebo e-mailom:  dolnabreznica@stonline.sk.

Do  dokladov  pre  vydanie  rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť  na  Obecnom  úrade v Dolnej Breznici, Dolná Breznica 61, 020 61.

                                                                                 

 

                                                                                       Ing. Lukáš Pekara
                                                                                              starosta obce                                                                                                                               

Vyvesené: 08.02.2018

Dátum zvesenia: 14.02.2018

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 14. 2. 2018

Späť