Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 P O Z V Á N K A 

Obecný  úrad  Dolná  Breznica Vás pozýva na zasadnutie obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu.

 

P R O G R A M :

1. Zahájenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Kontrola uznesení

5. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - kanalizácia

6. Odpredaj nehnuteľného majetku

7. Odkúpenie nehnuteľného majetku

8. Žiadosť o vybudovanie chodníka

9. Deň matiek, Hodové slávnosti

10. Rôzne

 

V Dolnej  Breznici  8.3.2018

                                                                        Ing. Lukáš Pekara

                                                                            starosta  obce

Vyvesené: 8. 3. 2018

Dátum zvesenia: 13. 3. 2018

Späť