Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 25x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 24x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 29x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 24x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 40x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 24x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 34x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 28x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 25x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 26x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 27x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 23x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 25x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 24x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 22x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 25x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 28x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 26x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 25x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 31x | 06.04.2017

Stránka