Navigácia

Obsah

História

Obec Dolná Breznica nevznikla náhodou. Vznikla z nevyhnutných životných potrieb
prvých osadníkov, ktorí tu zakotvili a po nich vyrastali ďalšie generácie
poľnohospodárov, pastierov, remeselníkov, poddaných, aj slobodných roľníkov,
prekonávajúcich denne podmienky stredovekého života. Postavili uprostred kotliny 
svoje sídla pri potoku, v brezových porastoch tam, kde dnes stojí v obci terajší
horný most. Jedna skupina osadníkov sa usadila niže ohybu potoka v priestore 
zvonice a nižšie, iná skupina – počtom menšia – vyše ohybu potoka a na jeho ľavú 
stranu, na časť svahu, zvaného Ivanišský kút.
V tom čase bol tento priestor pokrytý bujným porastom briez, ktorý siahal ďaleko
do svahov okolitých kopcov. Faktom ostáva, že časť územia pohybu potoka smerom 
nadol bol pokrytý veľkým porastom briez a musel byť aj rozlohou oveľa väčší, 
než ostatné časti sídiel smerom nahor. Táto skutočnosť zohrala rozhodujúci 
úlohu pri vzniku názvu osady
(odvodené od brezy – tam kde bol porast briez – BREZNICA).
Rokmi osadníkov pribúdalo, pribúdalo aj stavieb. Vytvorili sa vedľa seba dve
osady: jedna väčšia, druhá menšia. Postavili si spoločnú zvonicu, dohodli sa na 
spoločnom cintoríne, zostal spoločným dodnes. Podobne zostala spoločná aj zvonica.
V prvej písomnej zmienke z roku 1388 sú tieto osady uvedené jedným menom
ako posessio BREZNYCZE

urad